Prekių katalogas

Pirkimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje siltisapnai.lt (toliau – Pirkėjas), ir MB Solinga, (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių laikymusi.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę: veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; juridinis asmuo; visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 4 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.2. Pirkėjas turi teisę, per 14 dienų raštu pranešdamas Pardavėjui atsisakyti pirkimo sutarties, išskyrus Mažmeninės prekybos taisyklėse ir LR CK 6.228-10 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.
2.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta, naudojama ir nepasikeitė jos prekinė išvaizda (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, lipdukai ir kt.).
2.4. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.
2.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
2.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
2.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuvę, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
3.2. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų siltisapnai.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti siltisapnai.lt esančių elementų išdėstymą.
3.3. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti siltisapnai.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
3.4. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų siltisapnai.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
3.5. Jeigu Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negali Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
3.6. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
3.7. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
3.8. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
3.9. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
4.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
4.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
4.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
4.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
4.4.1. naudojantis el. bankininkystę;
4.4.2. banko pavedimu;
4.4.4. grynais pinigais arba banko kortele prekių pristatymo metu;
4.5. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti, kai pardavėjas gauną apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 4.4.4 punkte įtvirtintą atsiskaitymo būdą).
4.6. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 4.4.1 – 4.4.2 punktuose įtvirtintą atsiskaitymo būdą). Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys.

5. Prekių pristatymas.
5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
5.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
5.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
5.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
5.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
5.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais.

6. Prekių grąžinimas.
6.1. Parduotos prekės grąžinamos arba keičiamo vadovaujantis LR CK 6.363 ir 6.364 straipsnių nuostatomis.
6.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 6.1. punktu, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
6.3. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais.
6.4. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
6.5. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos, ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
6.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
6.7. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
6.8. Visais grąžinimo atvejais pirkėjas privalo kreiptis pirmiausia nurodytais konktaktais ir tik gavęs atsakymą vykdyti grąžinimą.
6.9. Kilus nesutarimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl prekės kokybės, Pardavėjas, gavęs raštišką Pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 14 darbo dienų raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos dėl prekės kokybės įvertinimo. Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.10. Netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti savo lėšomis veža Pirkėjas.

7. Bendra atsakomybė.

7.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
7.2. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
7.3. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu siltisapnai.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie siltisapnai.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
7.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
7.6. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
7.7. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
7.8. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8. Asmens duomenų tvarkymas.

8.1. Užsisakyti prekes siltisapnai.lt el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
8.1.1.užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
8.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
8.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 8.1.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
8.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 8.1.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Šio sutikimo Pirkėjas bet kada gali atsisakyti informuodami el. parduotuvės adminstraciją el. paštu.
8.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
8.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
8.6. Asmens duomenys trečioms šalims yra neteikiami.
8.7. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų subjektas turi būti informuotas apie galimybę bet kada pareikalauti, kad jo duomenys būtų sunaikinti, kreipdamasis į el. parduotuvės administraciją.

9. Rinkodara ir informacija.
9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu el. pašto adresu.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų

10.Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Visi nesutarimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Ši taisyklių redakcija galioja nuo 2017-12-04.

Prekių pirkimo – pardavimo el. parduotuvėje taisyklės